pin_drop Vesimäentie 2, 15860 Hollola

call +358 44 500 0140 | login Serlog kirjautuminen

Tietosuojaseloste

Paterpartner Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä 3.5.2021

1. Rekisterinpitäjä

Paterpartner Oy

Vesimäentie 2, 15860 Hollola

Y-tunnus: 2153355-1

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tapio Mäkinen, Paterpartner Oy

tapio.makinen@pater.fi

puh. 044 500 0140

3. Rekisterin nimi

Paterpartner Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsitely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiin oikeusperusteisiin:

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- lakisääteinen velvoite (kirjanpitoon liittyvien tietojen säilyttäminen)
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhteen hoito, markkinointi, laskutus)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpitäminen ja yhteydenpito sekä markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö sekä säilytysaika

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- Henkilön etu- ja sukunimi
- Asema
- Yritys/organisaatio
- Yhteystiedot
- Laskutustiedot
- Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
- Muuta asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Rekisteröityjen ryhmiä ovat

- Rekisterinpitäjän asiakkaat / asiakkaiden yhteyhenkilöt
- Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat / asiakkaiden yhteyshenkilöt

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin ne ovat käyttötarkoitusta varten tarpeen. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännönmukaisesti. Säilytysaikaan voi vaikuttaa lainsäädäntö säilytysajoista, esimerkiksi kirjanpitolaki.

Rekisteröity voi halutessaan pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietonsa rekisteristä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, hänen edustamaltaan yritykseltä/organisaatiolta tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

7. Tietojen käsittelijät, luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröityjä tietoja käsittelevät vain Paterpartner Oy:n työntekijät, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä.

Tietoja ei luovuteta muille tahoille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisesti käsiteltävien tietojen tietoturvasta huolehditaan rajoittamalla tietojärjestelmien käyttöoikeuksia ja suojaamalla tiedot verkkoteknisillä toimilla. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. Mikäli rekisteristä syntyy paperiaineistoa, se hävitetään rekisterinpitäjän toimesta tietoturvallisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisteriin tallennetut tietonsa, tarkastaa ne ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon oikaisua tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään sekä vahvistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksessa määriteltyä vastaamisaikaa pyyntöjen käsittelyssä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käytön rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään sekä vahvistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksessa määriteltyä vastaamisaikaa pyyntöjen käsittelyssä.

 

 

Mikäli sinulla on pyyntöjä rekisteriin tai rekisteröidyn oikeuksiin liittyen, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen tapio.makinen@pater.fi

Pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.